Hlavní stránka Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 
Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti AUTOROZVODY s.r.o.
(https://www.autorozvody.cz/)Část I. – Všeobecné obchodní podmínky

  I.    Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://eshop.autorozvody.cz/ provozovaném společností AUTOROZVODY s.r.o., IČ: 029 10 411, se sídlem Hradecká 873, 534 01 Holice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33520 (dále též jen „prodávající“ nebo „AUTOROZVODY s.r.o.“). 

Všeobecné obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost AUTOROZVODY s.r.o., a kupujícího, který je spotřebitelem, vzniklé na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou uzavíranou mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.autorozvody.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

Pro odstranění pochybností strany uvádějí, že tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění (dále též jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění (dále též jen „zákon o ochraně spotřebitele“). 

  II.    Vymezení základních pojmů 

Prodávající (dodavatel, podnikatel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to tedy podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů prodává kupujícím výrobky (zboží, věci) nebo poskytuje služby. Pro účely těchto obchodních podmínek včetně reklamačního řádu je prodávajícím společnost AUTOROZVODY s.r.o.

Kupujícím spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel. 

Kupní smlouva je dvoustranným právním jednáním, kterým se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

  III.    Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  IV.    Uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží (prodávající však upozorňuje, že neručí za možné chyby popisů jednotlivých položek v katalogu TecDoc, který je provozovateli dodáván společností TecAlliance GmbH - TecDoc, Arnikaweg  3, 51109 Köln, Germany), a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a případně nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Předmětem prodeje v rámci uzavírané kupní smlouvy je zboží a jeho specifický ochranný kryt – originální krabice. Zboží nemůže být bez zmíněného ochranného krytu předmětem koupě.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Nejpozději na počátku objednávkového procesu je prodávajícím jasně a čitelně uvedeno, zda platí nějaká omezení pro dodání zboží a jaké způsoby platby jsou přijímány. 

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

•    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
•    způsobu úhrady kupní ceny zboží, 
•    požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží a
•    informace o nákladech spojených s dodáním zboží 
(dále společně jen jako „objednávka“).

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a další podstatné náležitosti kupní smlouvy, a tímto okamžikem dochází k uzavření kupní smlouvy.  Odesláním objednávky tak vzniká závazný smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, a tímto okamžikem tedy vznikají smluvním stranám odpovídající práva a povinnosti – v případě kupujícího zejména povinnost uhradit kupní cenu. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a seznámení se s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem. 

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty, případně prostřednictvím pošty.  

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení a náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které obsahují rovněž reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a jsou neomezeně přístupné na stránkách internetového obchodu https://www.autorozvody.cz/, v sekci Obchodní podmínky, a to ve všech jejich verzích včetně verze aktuální, což umožňuje jejich archivaci a reprodukci.

  V.    Platební podmínky a cena zboží

Veškeré ceny uvedené v internetovém obchodě na stránkách https://www.autorozvody.cz/ jsou uváděny včetně DPH a poplatků za elektroodpady a jsou platné pouze při objednání zboží prostřednictvím tohoto internetového obchodu. 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

•    v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Hradecká 873, 534 01 Holice;
•    v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; nebo
•    bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. ú.: 115-1272130217/0100, vedený u Komerční banky, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě, že není uvedeno jinak nebo z povahy věci nevyplývá něco jiného, považuje se kupní cena za uhrazenou dnem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši, veškeré případné daně a poplatky. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno následující ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, jak je uvedeno v článku IV. výše, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nejpozději do okamžiku osobního převzetí zboží kupujícím nebo do okamžiku předání zboží prodávajícím přepravci k jeho doručení v případě, že se již zboží nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena zboží dodávaného dodavatelem prodávajícího, zboží je dlouhodobě nedostupné nebo omylem či administrativní chybou byla v internetovém obchodu uvedena chybná kupní cena. V případě, že některá z výše uvedených skutečností nastane, bude prodávající neprodleně kupujícího kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu ve věci.

  VI.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY - VRÁCENÍ ZBOŽÍ V ZÁKONNÉ LHŮTĚ

    1.    Právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů a podmínky uplatnění tohoto práva

Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy dle právních předpisů odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, a v případě, že předmětem kupní smlouvy je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Prodávající umožňuje kupujícímu odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách prodávajícího (tj. https://www.autorozvody.cz/). V takovém případě prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí takového odstoupení. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž prostřednictvím formuláře, který včetně příslušného poučení tvoří přílohu č. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek

Prodávající však upozorňuje, že možnost odstoupení od kupní smlouvy dle zmíněného ustanovení občanského zákoníku nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto ustanovení se kupní smlouva od počátku ruší. 

    2.    Vrácení zboží prodávajícímu v případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, A TO VČETNĚ OCHRANNÉHO KRYTU. Kupující je povinen vrátit zboží čisté, nepoškozené, nemontované a v ochranném krytu, ve stavu v jakém bylo kupujícímu předáno. Ochranný kryt a zboží musí být kupujícím zabaleny tak, aby samotný ochranný kryt a zboží nebyly polepeny štítky z přepravy, nebyly popsány či přelepeny jinou páskou než průhlednou; v případě, že dojde k porušení výše uvedeného ze strany kupujícího, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu částky odpovídající snížení hodnoty věci, resp. náhrady škody kupujícím způsobené

V případě, že kupující nevrátí zakoupené zboží prodávajícímu ve lhůtě čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, avšak zboží doručí prodávajícímu po uplynutí této lhůty, prodávající si vyhrazuje právo takové zboží nepřijmout nebo může po kupujícím požadovat uhrazení stornopoplatku v min. výši 10 % z ceny zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

    3.    Vrácení uhrazené kupní ceny kupujícímu v případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto ustanovení obchodních podmínek vrátí prodávající všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání přijaté od kupujícího nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

  VII.    Přeprava a dodání zboží

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Kupující je povinen nahradit náklady spojené s doručováním zboží rovněž v případě, že si zboží nepřevezme, přestože platně neodstoupil od kupní smlouvy nebo smlouva nebyla zrušena jiným způsobem.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.


Část II. - Reklamační řád

  I.    Úvodní ustanovení 

Tento reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě https://www.autorozvody.cz/ provozovaném společností AUTOROZVODY s.r.o., IČ: 029 10 411, se sídlem Hradecká 873, 534 01 Holice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33520. Reklamační řád blíže specifikuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost AUTOROZVODY s.r.o. a kupujícího, který je spotřebitelem. 

Prodávající vyhrazuje přijetí reklamace pouze s vyplněným reklamačním formulářem (ke stažení zde), jelikož se jedná o zboží takové podstaty, která vyžaduje instalaci odborným servisem a dodání všech podstatných informací (např. počet najetý km, identifikační číslo vozidla) vedoucích k posouzení a vyřízení reklamace.

Vztahy neupravené tímto reklamačním řádem se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

  II.    Obecné informace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

•    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
•    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
•    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
•    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
•    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Pokud kupující při převzetí věci (převzetím se rozumí okamžik převzetí zboží kupujícím na prodejně prodávajícího nebo okamžik převzetí zboží kupujícím od přepravce) zjistí poškození dodané věci (tj. jakoukoli vadu věci), prodávající doporučuje, aby kupující bez zbytečného odkladu po převzetí věci prokazatelným způsobem kontaktoval prodávajícího, popř. přepravce, za účelem odstranění takovýchto vad. 

V případě, že kupující věděl před převzetím věci, že věc má vadu nebo v případě, že kupující vadu sám způsobil, nemá kupující nárok na uplatnění práva z vadného plnění. Kupující nemá dále práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

  III.    Záruka za jakost

Pokud prodávající poskytl svým prohlášením při prodeji záruku za jakost zboží, zavazuje se, že po záruční dobu, jež počíná běžet od převzetí zboží, bude zboží způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. 

Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění se obdobně použijí ostatní ustanovení tohoto reklamačního řádu.

  IV.    Uplatnění práva z vadného plnění

Doba pro uplatnění práv z vadného plnění počíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím. 

Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. Je-li však pro řešení práva z vadného plnění určen jiný podnikatel, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího spotřebitele bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k opravě. 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (jakost při převzetí). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (zákonná povinnost z vadného plnění). Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojenému vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy doba, po kterou lze věc použít, skončí doba pro uplatnění práv z vadného plnění uplynutím této lhůty. Práva z odpovědnosti prodávajícího za vady věci zaniknou, pokud je kupující neuplatní řádně v době určené pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující spotřebitel doručí na vlastní náklady a riziko reklamovanou věc na adresu sídla prodávajícího v maximální lhůtě 21 dní od zjištění závady. Prodávající žádá, aby kupující věc k reklamaci dodal včetně příslušenství a včetně ochranného krytu. Prodávající dále žádá, aby kupující předložil zároveň s věcí záruční list, dodací list nebo fakturu, případně také originální záruční list výrobce, a v případě reklamace zboží ze sortimentu autodílů rovněž doklad potvrzující montáž autodílů v autorizovaném servisu, a to za účelem urychlení reklamačního řízení. 

V případě že předmětem uplatnění práva z vadného plnění je sortiment zboží ORIGINÁLNÍCH DÍLŮ (dále jen OEM) je kupující povinen doložit prodávajícímu spolu s písemnou reklamací originál potvrzení autorizovaného servisu o provedení montáže příslušného dílu.
V případech, kdy reklamované zboží OEM bylo již namontováno do vozidla, a nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak, je kupující povinen předat vůz do autorizovaného servisu dané značky (nebo jiné osobě určené prodávajícím). Pokud byl díl namontován a vykazuje nefunkčnost či poškození, je nutné sepsat písemné potvrzení o provedení prohlídky v autorizovaném servisu pro možné odeslaní reklamace výrobci či dodavateli, a toto písemné potvrzení předat prodávajícímu. V případě, že reklamace bude posouzena jako oprávněná, nese náklady na prohlídku a výměnu dílu prodávající. V opačném případě nese náklady za prohlídku a případnou opravu kupující.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Pokud bude nutné, aby tvrzenou vadu posoudil nebo ověřil výrobce zboží, dohodly se smluvní strany, že lhůta se přiměřeně prodlužuje. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Prodávající bude po odstranění vad informovat kupujícího o skutečnosti, že byla provedena oprava věci. Pokud si kupující věc nevyzvedne nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy byl prodávajícím informován o vyřízení reklamace, považuje se den následující (tj. 6 den od informování kupujícího) za okamžik, kdy kupující byl po vyřízení reklamace povinen věc převzít a nejpozději tímto dnem tak končí stavení doby pro uplatnění práva z vadného plnění a doba pro uplatnění práva z vadného plnění dále běží. V případě výměny věci počíná běžet nová doba pro uplatnění práva z vadného plnění okamžikem převzetí nové věci.

Kupující je povinen na výzvu autorizovaného servisu, který provádí opravu, či posouzení vady věci, nebo na výzvu prodávajícího, poskytnout potřebnou součinnost při opravě/posouzení vady věci. V opačném případě, pokud kupující neposkytne potřebnou součinnost a opravu nebude možné provést jinak, bude věc vrácena kupujícímu bez provedení opravy a reklamace nebude uznána.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. V případě, že při posouzení reklamované vady prodávající zjistí, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, že reklamace bude posouzena jako nedůvodná, uvede prodávající tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace). Smluvní strany souhlasí s tím, že rovněž v tomto případě mohou být výše uvedené informace a potvrzení zasílány prostředky komunikace na dálku (zejména prostřednictvím e-mailu).

  V.    Nároky kupujícího z vadného plnění 

Jednotlivé nároky kupujícího z vadného plnění se odvozují zejména od skutečnosti, zda jde o podstatné či nepodstatné porušení smlouvy. 

A/ Smlouva je porušena podstatným způsobem
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a)     na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b)     na odstranění vady opravou věci,
c)     na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d)     odstoupit od smlouvy.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a to již při oznámení vady, anebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. 

B/ Smlouva je porušena nepodstatným způsobem
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo 
a) na odstranění vady, nebo 
b) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti věci má kupující i v případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, ale vyskytující se opakovaně (3x stejná vada), anebo pokud má věc větší počet vad (4x a více různá vada) a kupující z tohoto důvodu nemůže věc řádně užívat. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Po dohodě s kupujícím (za předpokladu, že reklamovaná věc určitého výrobce se již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupná) je možná i výměna za věci jiného výrobce než výrobce reklamované věci, které má identické nebo lepší parametry než reklamovaná věc a plní stejnou funkci se stejnými či lepšími parametry.

V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva z vadného plnění. 

  VI.    Nemožnost uplatnění práva z vadného plnění

Práva z vadného plnění nelze uplatnit v následujících případech: 
•    u zboží, které bylo určeno k odborné montáži autorizovaným servisem (zejména zboží ze sortimentu autodílů), a odborná montáž nebyla provedena, popř. tato skutečnost nebyla prokázána,
•    po uplynutí doby pro uplatnění práva z vadného plnění;
•    opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
•    vada vzniklá v důsledku mechanického poškození, chybnou instalací výrobku, poškození způsobeného neodbornou instalací, neodborným zacházením či obsluhou nebo zanedbáním běžné péče; 
•    věc byla poškozena používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (zejména v rozporu s návodem nebo technickými normami);
•    u věci prodávané za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána;
•    skladování věci mimo rozmezí teplot: pro přístroj -25° až 55°C, pro akumulátor 0° až 49°C;
•    připojení věci na jiné než předepsané napájecí napětí, spojením věci s nestandardním příslušenstvím;
•    skladování nebo provozování věci ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí;
•    u použité věci, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím spotřebitelem;
•    uvedených v § 2102 občanského zákoníku;
•    prodávající neodpovídá za vady věci, o kterých kupující spotřebitel v době uzavření smlouvy věděl, ledaže se vady týkají vlastností věci, které věc měla mít podle smlouvy.


Část III. – Společná ustanovení pro všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

  I.    Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: obchod@autorozvody.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.  Řízení se zahajuje na návrh. K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. Další podrobnosti jsou uvedeny v zákoně o ochraně spotřebitele.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  II.    Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

Společnost AUTOROZVODY s.r.o., jako prodávající a provozovatel internetového obchodu https://www.autorozvody.cz/, informuje kupujícího, že veškeré údaje získané na základě nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým a obchodním účelům. Kupující souhlasí s tím, že údaje získané na základě nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou (zejména údaje uvedené v objednávce), může prodávající zpracovávat pro svoji vlastní potřebu (mimo jiné pro účely vedení uživatelského účtu) a dále pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, přičemž prodávající se zavazuje postupovat plně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených na objednávce, tj. zejména těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a třetích osob uvedených výše nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
•    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, a
•    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  III.    Doručování

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího nebo na adresu bydliště uvedenou v objednávce nebo v uživatelském účtu.

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího nebo v těchto obchodních podmínkách. 

Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu nebo na elektronickou adresu kupujícího či prodávajícího nebo prostřednictvím formuláře uvedeného na webovém rozhraní prodávajícího, není-li mezi smluvními stranami stanoveno jinak. 

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. 

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování AUTOROZVODY s.r.o., Hradecká 873, 534 01 Holice, adresa elektronické pošty: obchod@autorozvody.cz (zejména pro účely věcí souvisejících s objednávkovým procesem) a reklamace@autorozvody.cz (pro účely reklamačního řízení), telefon +420 466 566 701.

  IV.    Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Kupující souhlasí a přijímá veškerá ustanovení všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád jsou kupujícímu poskytnuty ve formě, která umožňuje jejich archivaci a reprodukci. 

Veškerá ustanovení a právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. V případě sporu se prodávající a kupující zavazují učinit vše pro smírné vyřešení daného sporu.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Smluvní strany prohlašují, že tyto všeobecné obchodní podmínky včetně reklamačního řádu mají přednost před návodem k použití zboží přiloženým ke zboží.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek nebo reklamačního řádu vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva, obchodní podmínky a reklamační řád jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Přílohou a nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu je poučení o možnosti odstoupení od smlouvy včetně vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy dle § 1820 odst. 1 písm. f) a odst. 2 občanského zákoníku a dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.

Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou platné a účinné od 24.5.2018.
 

Příloha č. 1 všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  I.    Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost AUTOROZVODY s.r.o., IČ: 029 10 411, se sídlem Hradecká 873, 534 01 Holice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33520, e-mailová adresa: obchod@autorozvody.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. 

Na naší webové stránce (https://www.autorozvody.cz) můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

  II.    Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese společnosti AUTOROZVODY s.r.o., IČ: 029 10 411, se sídlem Hradecká 873, 534 01 Holice. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 150,- Kč. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

  III.    Podmínky vrácení zboží

•    Kupující je povinen vrátit zboží čisté, nepoškozené, nemontované a v ochranném krytu, ve stavu v jakém bylo kupujícímu předáno;

•    Ochranný kryt a zboží musí být kupujícím zabaleny tak, aby samotný ochranný kryt a zboží nebyly polepeny štítky z přepravy, nebyly popsány či přelepeny jinou páskou než průhlednou; v případě, že dojde k porušení výše uvedeného ze strany kupujícího, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu částky odpovídající snížení hodnoty věci, resp. náhrady škody kupujícím způsobené (ve většině případů se částka pohybuje kolem 20% kupní ceny);

•    V případě, že kupující nevrátí zakoupené zboží prodávajícímu ve lhůtě čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, avšak zboží doručí prodávajícímu po uplynutí této lhůty, prodávající si vyhrazuje právo takové zboží nepřijmout nebo může po kupujícím požadovat uhrazení stornopoplatku v min. výši 10 % z ceny zboží, s čímž kupující výslovně souhlasí.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


 
VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Kontaktní údaje prodávajícího:
Obchodní společnost AUTOROZVODY s.r.o.
IČ: 029 10 411, 
se sídlem Hradecká 873, 534 01 Holice, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33520
e-mailová adresa: obchod@autorozvody.cz

Kontaktní údaje kupujícího:
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: [XX]  _________________________________________
____________________________________________________________________________
Adresa spotřebitele/spotřebitelů: [XX] _________________________________________________
____________________________________________________________________________
Telefon: [XX] _________________________________________________________________
E-mail: [XX] ________________________________________________________________________
Číslo bankovního účtu: [XX] ___________________________________________________________

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

    Kód zboží z faktury
(nikoli kód ze zboží)    Počet    Datum objednání    Datum obdržení
1.                
2.                
3.                
4.                
5.                
6.                
7.                
8.                

Požaduji vrácení platby: v hotovosti/na bankovní účet/převodem do další objednávky (*)

Datum: [XX] _____________________[XX] ________________________________
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 

(*)Nehodící se škrtněte.
[XX] Informace (údaje) doplňte.
Bližší podmínky pro vrácení zboží jsou stanoveny ve VOP prodávajícího a v poučení o právu odstoupit od smlouvy. V této souvislosti upozorňujeme zejména, že zboží nesmí být montováno a musí být vráceno v originálním ochranném krytu.


 
AKČNÍ NABÍDKA NA MĚSÍC PROSINEC - ABS, FTE, FEBI, SKV GERMANY akce autorozvody
OMEZENÍ DOPRAVY 123 KURÝR AUTOROZVODY
VYHODNA DOPRAVA PPL CENA AUTOROZVODY
ČIŠTĚNÍ DPF! BEZ MECHANICKÉHO ZÁSAHU, ŠETRNĚ, EKOLOGICKY! DPFHOLICE